சத்தியமணி

 

காமனின் பாலுக்கு வள்ளுவத்தை யாசி
காதலின் பாலுக்கு கம்பன்வரி யோசி
வாமனன் போல்வளரும் வஞ்சிச் தமிழ் பேசி
தாமதமின்றி பெரும் சிந்துகவி வாசி

காதலுக்கு சாதியில்லை கண்ணதாசன் கூற்று
காதலுக்கு வார்த்தையில்லை வைரமுத்து பாட்டு
காதலுக்கு மாயமென்று வாலிசொல்ல கேட்டு
காதலுக்கு பாடற்சொன்னோர் கோடியிங்கு கூட்டு

கற்பனையில் வந்ததெல்லாம் காதற்கலையல்ல‌
விற்பனைக்கு தந்த‌தெல்லாம் காதற்நெறியல்ல‌
அற்பதனம் கவர்ச்சிகளும்! காதற்குற்றமல்ல‌
நற்பதமே காதலறம்! காதற்களம் வெல்ல

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “காதற்களம் வெல்ல

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *