சொல்லடா கேசவா….. சொல்லடா கேசவா

சத்தியமணி

7e602867b3481610dcea7e365857e599_500

சிரிக்கிறாய்  அழுகிறாய்  அழைக்கிறாய் மெதுவாய்

தெரிகிறாய்  மறைகிறாய்  அணைக்கிறாய்  சுகமாய்

மண்ணிலெங்கும் தேடிதேடி உன்னிடத்தில் வந்தேன்

மாதவனே கோவிந்தனே ‍ என்னிடத்தில் கண்டேன் க்ருஷ்ணா கேசவா  ()

 

மாதுள‌ம் பூநிற‌ பாத‌ம்…. அதில் தாம‌ரையாகிட‌ நானும்

வாரண‌‌ம் சூடிய‌ நீயும்… அதில் வாச‌னையாகிட‌ நானும்

பிறவிகள் தொடர்ந்து வரும்…நம்உறவினைக் காத‌ல் என்கோ.

சொல்ல‌டா கேச‌வா.. சொல்ல‌டா கேச‌வா ()

 

ஒருவ‌ரும் இருவ‌ர‌ல்ல‌…நாம் இருவ‌ரும் ஒருவ‌ர‌ல்ல‌

பிரிவ‌து ஒருமைய‌ல்ல‌.. சொல் ! பிழைவ‌ரும் உன‌க்குமெல்ல‌ !

பிறவிகள் தொடர்ந்து வரும்…நம்உறவினை பக்தி என்கோ..

சொல்ல‌டா கேச‌வா….. சொல்ல‌டா கேச‌வா ()

 

பி.கு இதன் இசை வடிவ பகிர்வு  http://youtu.be/XmxkF8nHpDY

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.