சி.கருணாகரசு.

வாரிசுகள்!?

இவர்….
வருமானத்தை,
குப்பைகளில் தேடுகிறார்.

வருமானம் பெறும்……
இவர் வாரிசுகள்,
குப்பையா(க்)கி விட்டதால்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “வாரிசுகள்!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *