கிரேசி மோகன்

 

crazy

’’ மருந்துண்ணும் போது ,குரங்கெண்ணம் கொள்வாய்,
அருந்தும் மருந்து, அனுமான், -சிரஞ்சீவி,
கொண்டுவந்த சஞ்சீவிக், குன்றாய் இருக்குமேல்,
உண்டென்றும், ஈரெட்டாய் உய்’’….கிரேசி மோகன்…

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.