ஓவியங்கள்திருமால் திருப்புகழ்நுண்கலைகள்

சிரஞ்சீவி

கிரேசி மோகன்

 

crazy

’’ மருந்துண்ணும் போது ,குரங்கெண்ணம் கொள்வாய்,
அருந்தும் மருந்து, அனுமான், -சிரஞ்சீவி,
கொண்டுவந்த சஞ்சீவிக், குன்றாய் இருக்குமேல்,
உண்டென்றும், ஈரெட்டாய் உய்’’….கிரேசி மோகன்…

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க