மேடவாக்கம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள்

கவிஞர் ஆர். கண்ணன்

சென்னையில் வேளச்சேரி தாம்பரம் இடையில் மேடவாக்கத்தில் உள்ளது மேலத்திருப்பதி ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள்  திருக்கோவில். இந்தத் தொன்மையான  கோவில் ஒரு சிறு குன்றஸ்தலம். ஏழு மலையில் இருந்து பெருமாள் சாக்ஷாத் இறங்கி வந்தது போல் திவ்ய ஸ்வரூபம்.  மேன்மை பல தரும் ஸ்ரீ வேங்கடேசன் கேட்ட வரம் தரும் வள்ளல். இந்த கோயில் சந்நிதியின் கீழ் நரசிம்ஹர் வாசம் செய்வதாக ஒரு பக்தர் கூறுகிறார். உடனுறை பத்மாசினித் தாயார், நரசிம்ஹர், அனுமன், ராமர், வராஹர், சுதர்சனர், ஹயக்ரீவர் சந்நிதிகளையும் இங்கு சேவிக்கலாம். இங்குள்ள மஹா  மூர்த்தியை மனதில் நிறுத்தி இந்த திருவிருத்தம்  சொல்லும் யார்க்கும் பேரருள் கிடைக்கும் என்பது அடியேனுடைய பலத்த நம்பிக்கை.
                                                                           ஆச்சார்ய சமர்ப்பணம்
வேதசாத்திர மறியேன் சிறியேன் கண்ணன் 
நாதமுனி ஆளவந்தான் எதிராசன் கவிச்சிங்க  
வேதாந்தன் மணவாளன் தாதகுரு மற்றடியார்
பாதத்துகளருளால் கவிசொன்னேன் வேங்கடன்மேல் 
Not versatile in Vedas or sastras adiyen Kannan just brimming with Bhakthi alone
On Venkatesan made a poetic attempt. A small dust from the feet of the great
Acharyas Nathamuni, Alavandaan, Ramanujan, Poetic lion vedhantha desikan
Great Manavala Mamuni, adiyen kula guru Dadacharyan and other Acharya Mahapurush
blessed me on this immature Attempt.
                                                          திருவிருத்தம்      
வேங்கட மாமலை மேவும் திருமால்  E_1294046631
இங்குளர் அன்பர் அனுதினம்  காண  
பாங்கொடு வந்தெம் மேடவாக்கம் அமைந்தான்
தாங்குவ  தெம்மைத் தாயினு மேலாய் 
 
It appears that the seven hills pervading divya mangala perumal to
bless the bhakthas here for daily darshan descended and seated at
Medavakkam, a small hamlet in Chennai. A single thought on
him, takes total care of us more than a mother.
சத்திய  யுகத்தில் எழிலுறுக் கயலாய்  
புத்துல கீந்துவேதங் கள்மீட்ட வள்ளல்    
நித்திய வாழ்வில்யாம்  நிமலனருள் கோர  
மெத்தகுக் குன்றமர் மேடவாக்கச் செம்மல் 
 
In ‘Satya Yukam’ he assumed an avatar as a fish  ‘Matsya’  and saved
the  earth and recovered great Vedas lost in pralaya. Such a master, to
justify our daily life and to shower blessings, is seated on this gracious
Medavakkam hill.
மந்திரமலை தாங்கி   மாதவ ரமுதேற்கச்  
சுந்தரச் செதிளாமை  சீர்கோலம் பூண்டான் 
வந்தார் செல்லும் வாழ்வுச் சுழலூற்றில்    
சொந்த மவனே  சுடர்மணி வேங்கடத்தான்  
Lord Koorma bore the ‘Mandira Mountain’ and facilated the churning
of the ocean to bless the devas with ‘amrut’ by assuming the shape of a tortoise
with a beautifully tiled body. In this impermanent human life he the
glittering gem is the only permanent support.
பன்றிமுகம் துளிர்த்த  பால்வண்ணத் தெயிரிடை  
அன்றெம் பூமித்தாய்  ஆழ்கடல்அமிழ்ந் துமீட்டான்     
பொங்கும் நீர்க்குமிழி போல்நம்  சிறுவாழ்வில்   
தங்கும்  பேரன்பன் தண்பொழில் குன்றமர்ந்தான்
In between the milk white horns emerging from a boar face, Lord Varaha
delved deep into the sea and recovered our mother earth. In our life
short like a water bubble, he is the only solace and the dear to our soul
which again is a part of his eternality. Such a serene lord is seated on
this cool hill.
பத்திக்கு வித்தாம் பாலகன் சொல்மடுத்து
சத்தியம் ஆக்கப்  பெருந்தூண்  பிளந்துயிர்த்த 
வெந்தணல் கனல்விழிகள் வெள்ளெயிறு நரசிங்கம்
அகந்தைக் கிழங்கையறு ஆலயமாம் குன்றமர்ந்தான்  
To make true the words of Prahlad the best role model and embodiment of bhakthi,
Lord cracked a giant pillar and emerged out with burning eyes and threatening white
teethed man-lion Narasimha and tore apart ‘hiranya’ whose bloated ego shielded his
vision from the almighty’s existence. For deep plucking of our ego, the root cause for
many troubles, he is seated on this divine hill.
சிற்றுருவம் தாங்கித் த்ரேதாயுகத்  தோன்றி
செற்றான் மாபலியை  மூன்றடி மண்ணளந்தான்       
சிற்றறி  வெங்கள்  சிறுமதிக்குறை கொய்ய  
நெற்றுயர் மேடவாக்கக் குன்றமர் வேங்கடத்தான்
By assuming the shape of a short Brahmin ‘in ‘thretha’ yuka lord Vamana won over
‘Mahabali’ a rakshas, out of his sheer intelligence and three foot measurement of the
three worlds, He is here on this hill only to sharpen our skills and to correct our
mental deficiencies.
சிறுவாள்  கரமேந்திச்  சீற்றம் அடங்காது
உறைவாள் மன்னர்முடி பலமுறைக்  கொன்று
திருமாலன்  பரசுராமன்  தீயமுறை ஆட்சிகளை  
அரிவாளால்  கொன்றழிக்கக் குன்றமர்ந்தான் வாரீர் 
With a small sword gracing his hand, Lord Parasurama  destroyed
the kings clan again and again  to establish that a ruler is to behave
like the most responsible representative of the god himself. He is
seated on this divine  hill to correct and eliminate the misrulers and
their evil deeds even today
கானகம் நடந்த செம்மல் காகுத்தன்,  தம்பியொடும்
ஜானகி அன்னையொடும்  மாருதி  அருகினொடும்
ஆணவம் அழித்தெங்கள் மனக்குறை  முழுதகல 
மானவம்  மகிழ்ந்துய்ய மாதவக் குன்றமர்ந்தான்
Lord Rama tread in deep forests with ‘mother’ Janaki and
his lovely brother Lord Lakshmana and late raccompanied by
great Hanuman is seated on this holy hill, to correct us, to
ward off our worries and to uplift the human race.
கார்வண்ணன் கருமுகில் கருணைக்  கோவிந்தன்
பார்வண்ணம்  சிறுவாயில்  அன்னைக்குக் காட்டியவன்
சீர்பாடும்  மேடவாக்கச்  சிறுகுன்றம்  அமர்ந்து  
வேரோடு வேதனைகள் அகழ்வான்  வேங்கடனாய் 
 
Lord Krishna the cloud colored is ever blessing us, who showed
the universe to his mother Devaki in his small mouth. He is seated
on this holy Medavakkam as Venkatesan to release our deep
rooted eternal worries.
தொட்டில் கண்ணலர்ந்த   ஆயர்குலக் குழந்தை
கத்தும் கன்றாம் நமைப்பற்றி யுய்விக்க   
பற்றறுத்துப் பாதநிழல் சேர்க்கும் பரமபதன் 
மெத்தை மேடவாக்கக் குன்றமர் வேங்கடத்தான்
Lord krishna blossomed on cradle and the great
master of cattle and herds is seated here on
this soft mattress hill. He totally detaches us from our
meaning less longings by hearing our prayers
resembling the weak voice of a new born calf
பாரதத்தில் பார்த்தனுக்குச் சாரதியாய் பாந்தவனாய் 
மாரதமோட்டி வென்று  கீதைமறை பகன்று 
சீரகமாக்கு மெங்கள்  சிற்றுள்ளத்  தேரோட்டி
பாருய்ய மேடவாக்கக் குன்றமர் வேங்கடத்தான் 
The driver of this  universe humbled and drove his
friend Arjuna’s great chariot, won over the enemies
tactfully and illuminated Arjuna through his ever mortal
‘Gita’. To enliven the mother earth and to ever steer our
punic mental chariots, he is graciously seated on this holy
hill
வேதத்தின் நெறியை  வெற்றுச் சடங்காக்கி  
ஓதும்  சிறுமாந்த ருள்ளம் தெளிவாக்க 
திருவதரி மலைமுடி  சோதித் திருப்புத்தன் 
அரும்பாதம் பதித்து மேன்மைக்  குன்றமர்ந்தான்
Those who just memorise and recite the great vedas
like baby school rhymes without understanding the nuances,
is corrected by the Lord yogic Buddha seated on the holy top
of Himalayas at ‘Badrinarh’. The same lord is seated on this
hill to spread his radiance and brilliance.
பிறப்பு மிறப்பும்  பிணைநூலாம்  வாழ்க்கை
துறந்தும் மறந்தும்  அகலா துறவுவலை 
அறுத்தெமக்  காதரவாய் ஆசிதரும்  கண்ணன்
சிறுதாமரைக் குன்றாம்  மேடவாக்கம்  அமர்ந்தான் 
Birth and death are intertwined. Even fully foregoing all
relationships and practicing to forget the worldly chores
we are helpless. Only the great lord Krishna cuts and
relieves us from the worldly bondages. He is seated on
this small lotus hill to grace us.
கண்பொழிக் கருணை கவலைகள் நீக்கும்
வண்ணமேல்  வேங்கடம் வலமிட ஈர்க்கும்  
திண்ணம் அவன்திருப் பாதம் முடிவெனும்
எண்ண முறைய மாமலை வாரீர்
His beutiful eyes showering continuous grace clears our worries
Superb holy hills lures us to visit and to do pradakshanam around.
To concretise our understanding that  his ‘Tiruvadi’ alone is the
final solace we should visit this lord of the great hill quiet often
சுருள்பாம் புறையும் காரோளிச் சுடர்விழி  
அருள்மழை வீசும் அன்னையாய்க்  காக்கும்  
பொருளிகச் சுகமதே நிஜமெனும் அறியார் 
மருள்மதி மாற்றும் குன்றமர் வேந்தன்
Lying on a spiralled snake with glittering black eyes
he pours his constant grace and guards us like our mother
Innocent humans who still  beleive that the material pleasures
are everything ,are made to realize the truth of our existence
by this hill seated king.
புத்திவழிச் செம்மல்  பக்திப் பொய்கை
நித்தில மாமணி  நிகரில்  பூதம்
சித்திர மயிலைச்  சீர்கவிப்  பேயும்
முத்தெனச் சொன்ன மாலகம்  வாரீர்
 
Poigai alwar preached to think, realize and practise bhakthi.
Bhoodath alwar was a global gem, Peyalwar was born in
artististic Thirumayilai. These Mudalwars preached the humans
to be at the lord’s alm for continued happiness
 
கச்சிப்பாம் புறைவன் பாய்சுருட்டிப் பின்திரும்ப    
மெச்சும்கவி சொன்னான் திருமழிசை;  திருமங்கை
இச்சகம் இன்புறத் திருமந்திரம் சொன்னான்     
பச்சைமா மரகதக்  குன்றுற்றான் நம்பெருமான்  
Once Lord acted per instructions of Thirumazhisai Alwar
and vacated Kanchipuram, when the king constantly pressurised
the alwar to sing praise on him. The town lost all charms, the king realised
his mistake and pleaded the Alwar, on whose instructions our lord came back.
Thirumangai Mannan graced this world with Thirumandiram. Our superb
lord is seated on this green endowed hill only for our sake
கவியரசன் சித்தன் அருள்மொழிக்  கோதை
புவிப்புகழ் நம்மாழ்வான்  தொண்டரடிப்  பாணன்
சுவைஊற்றுச் சேகரன்  மதுரகவி கூரநெந்தை 
செவிநிறைக் கோமானம் குரல்கேளக் குன்றமர்ந்தான்
The great king of poetry Perialwar, Goddess Andal’s
Unrivalled gracious words, much adorned Nammalwar,
Thondaradipodi alwar, Thirupanalwar , Sweet worded kulasekaran,
Madura kavi and Koorathalwar enriched Lord’s ears with best of
the words. However our lord is equally happy to hear our ordinary
prayers too
அலர்மகள் தாய்க்கருணை அருகில் ஆதித்தன்    
மலர் தூவும் கருடன் மாருதி மாமணி 
பெருங்குரு தேசிகன் கவிமழைச் செவியுறும் 
ஒருங்கிணைக் கோலம் நலம்தரும் காண்பீர் 
Our lord is sided by the lotus seated Mahalakshmi.  Garuda and
Hanuman shower the rarest of the flowers on him. Unparalleled
poet Desikan  adorns and the lord eagerly hears him. For a rare
unified sight of all these please visit our lord of hill
மனமுடல் பொருந்தி வேங்கடத்தாய் முன்நின்று      
தினமிந்தப் பாடல்  இருபதுமுரு  கிச்சொல்வார் 
மனக்குறை மாறும் தனமினம்  பெருகியேத்தும்  
நிலம்பொதி வாழ்நாளென் றும்நிர்மல மாகமாறும்  
 
With mind and body unified, standing before
Elumalayan and reciting this 20 bhakthi verses
shall clear all worries, multiply  wealth and offsprings
and make the life pure and serene till this universe lasts.

4 thoughts on “மேடவாக்கம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள்

  1. Excellent. A fine blend of pure poetry and devotion. Kannan’s fervour bloomed even when he was in his teens. He wrote a short kaavya titled ‘swargach chuzal’. Now after 40+ years he has revisited the same terrain. I wish him all the best. 

  2. “சிந்தனைக் கோட்டம் செதுக்கிய சிற்பியே,  அந்தநாள் ஞாபகம் வந்ததே, -சொந்தமே,  தண்டமிழ் கொண்டலின் தத்துக் குமாரா,நீ,  விண்டமேட வாக்கம் விருந்து”….கிரேசி மோகன்….

  3. Dear Kannan

    I would like you to write Dhasama skandham of Srimath Bhagavatham in Thamizh..

    Su.Ravi

  4. அன்புடையீர்    ஸம்ஸ்கிருத மொழியில் இருக்கும் ஸ்லோகத்தை பொருளுடன் விளக்கியது நன்கு புரிந்தது. நானும் இதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் .மிக்க நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.