கிரேசி மோகன்

crazy

“இந்த்ர மழையை, இடிமின்னலை ஏற்றவன்,
சந்த்ர குலத்தோன், சகாக்களை, -தொந்த்ரவு,
கெட்டலைய வைக்காது, காப்பாற்றும் பாண்டுரங்க,
விட்டலைக் கண் டேன்கேச வா”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *