ஒருபிடிக் கூந்தல் உனக்கு மட்டும்!

 

jay

மூலம் : எலிஸபெத் பிரௌனிங்
தமிழாக்கம் :
சி. ஜெயபாரதன், கனடா

எந்த மனிதனுக்கும் நானிதைப் போல்
ஒருபிடிக் கூந்தலை அறுத்துத்
தருவ தில்லை
எல்லோரிலும் மிக்க இனிய
உன்னைத் தவிர !

சிந்தித்து
எந்தன் விரல்களில்
பழுப்பு நிற
முழு நீளக் கூந்தலைச் சுற்றி
“வாங்கிக் கொள்” என்று
வாய்மொழிந்தேன்!
நீங்கின என்னிளமை நாட்கள்
நேற்றோடு!
முழங்கால் வரைக் கூந்தலினி
விழா தெனக்கு!
மலர் ரோஜாவைத்
தலையில்
சூடிக் கொள்வ தில்லை நான்,
மங்கையர்
சிங்கா ரிப்பது போல்!

வெளுத்த இரு கன்னங்கள் மீது
துளும்பிடும்
கண்ணீர்க் கறை மறைத்திடும்
தலைமயிர் இப்போது!
கீழே தொங்குவதால்,
சோகத்தின் கைத்திறன் மூலம்
சொல்லித் தரும் எனது
சிரத்தின் சாய்வு!

மரணக் கத்திகள்
முடியை நறுக்குமென
முதலில் எண்ணினேன்!
ஆயினும் காதலிப்பது
நியாய மானது
நீ யதை ஏற்றுக் கொள்வாய் !
நெடுங் காலமாய்த்
தூயதாய் இருக்கக் கண்டேன், என்
தாயிங்கு
மாயும் போதவள்
விட்டுச் சென்ற
முத்தம் !

********************

Poem -18
Sonnets from the Po
rtuguese
By: Elizabeth Browning

I never gave a lock of hair away
To a man, dearest, except this to thee,
Which now upon my fingers thoughtfully,
I ring out to the full brown length and say
“Take it.” My day of youth went yesterday;
My hair no longer bounds to my foot’s glee,
Nor plant I it from rose or myrtle-tree,
As girls do, any more: it only may
Now shade on two pale cheeks the mark of tears,
Taught drooping from the head that hangs aside
Through sorrow’s trick. I thought the funeral-shears
Would take this first, but Love is justified,–
Take it thou,–finding pure, from all those years,
The kiss my mother left here when she died.

**********

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.