உளிகளின் மேல் கோபமில்லை

தாரமங்கலம் வளவன்

என் குளம்புகளில் லாடம் அடித்த
சுத்தியல் மீது எனக்குக் கோபமில்லை
என் மண்டையில்
குட்டிய கைகளுடன் எனக்குக் கோபமில்லை
என்னைச் செதுக்கிய
உளிகளின் மேல் எனக்குக் கோபமில்லை!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க