நாகினி

உயிர் வளர்ந்து உதைத்து
விளையாடும் நிறைவான
கருவறைக் கூடு கண்ணுற்று
தாய்மையைப் போற்றி மகிழ்ந்து
கருவறை உயிர்க்கு
அன்புமொழி வார்த்தை
உதிர்க்கும் தலைவனவன்
உயர் காதற்பண்பில்
உள்ளம் குளிர்ந்து மலரும்
தாய்மை கொண்ட
பெண் அகமுகம்..!!

— நாகினி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *