கிரேசி மோகன்

கேசவ், அட்டகாசமான ஓவியம்….அஸாத்தியமான வரைவு….!

crazy
”கருப்பும், வெளுப்பும் கலந்திட கீதை,
பிறப்பு, புவிக்கு பரிசு, -சிறப்பாய்,
இகபர ஈர்ப்பை எழுதிய கேசவ்,
மகன்நீர் பரந்தா மனுக்கு’’….கிரேசி மோகன்….
(OR)

‘கருப்பும், வெளுப்பும் கலந்திட கீதை,
பிறப்பு, புவிக்கு பரிசு, -சிறப்பாய்,
குகராம ஈர்ப்பினைக் காட்டிய ,கேசவ்,
மகராஸ னாக மலர்’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *