சத்தியமணி

images

பதினாறு பெறுவதற்கு புவியிலே இன்புறவே

பதினைந்து வருவதற்கு பல்லாண்டும் பாடுகிறார்

பதினான்கை புதிப்பிக்க‌ பதினைந்து களிப்புறவே

பதியாதார் பாடாதார் பதம்போட்டு ஆடுகிறார்

 

வருடம் ஒன்றேற வயதும் ஒன்றேற

வருடும் முடிகற்றை மெலிதாய் நிறமாற‌

வருவதும் அறியாமல்  வந்ததை தெரியாமல்

வருவாய் முழுவதும் செலவாய் ஆக்குவதா?

 

சாலமுறு  வாகனத்தில் சன்னலில் தெரிவதுபோல்

காலங்கள் மாறிவரும் காட்சிகளும் மாறிவிடும்

கோலமதை மாற்றிதம் குணமதனை மாற்றி

ஏலமென விடுவதுவோ இவ்வாழ்க்கை! கேளிக்கையா?

 

கிடைக்கின்ற ஒருநொடியும் அமிர்த துளியெனவே

படைக்கின்ற  ஈசற்கு நன்றியென நவில்வீரே

அன்போடும் பண்போடும் நட்போடு  வாழ்ந்தாலே

இன்னும் பல்லாண்டு என்றென்றும் புத்தாண்டு.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *