தேவா

வானத்தில் புள்ளிவைத்து – என்
இதயத்தில்  கோலம் போட்டாய்,
நிலவுப்பொட்டில் உன் முகம்!

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.