தேவா

வானத்தில் புள்ளிவைத்து – என்
இதயத்தில்  கோலம் போட்டாய்,
நிலவுப்பொட்டில் உன் முகம்!

 

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க