-கலாம் சேக் அப்துல் காதிர்

உண்ணுவதில் வேண்டுமய்யா கட்டுப் பாடு
உணராதோர் உடல்நலத்தில் தட்டுப் பாடு
எண்ணுவதில் தீமைகளை வெட்டிப் போடு
இதயமதில் அன்பாலே கட்டிப் போடு
கண்ணெனவே செயல்களையும் நோட்டம் போடு
கண்டிப்பாய் நடைப்பயிற்சி எட்டுப் போடு
பண்ணுகின்ற காசுகளில் திட்டம் போடு
பக்குவமாய்ச் செலவுசெய்யக் கட்டம் போடு!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *