இலக்கியம்கவிதைகள்

குடும்ப வண்டி..

நாகினி

 

செல்வம் சேர்ந்தே
மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே
வருடந்தவறாமல் இல்லறத்தின் நல்லறமாக
செல்வம் சேர்ந்தே
மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே
செழிக்கும் மகிழ்ச்சி குடும்ப வண்டி

அண்ணன் தம்பி கைகலந்து
செல்லச் சண்டைகள் பூத்திடும்
அரட்டை நிறைந்த வாழ்க்கை வண்டி
செயலிழப்பு சோர்வு தொடும்நேரம்
அன்பு கதைகளும் சளசள பேச்சாகி
செவிக்கு இம்சை ஆனாலும்
அரவணைக்கும் தாய்மை மனமோ-மழலைச்
செல்வங்களுடன் பொழுதைச் சுகமாய் கழித்திடும்
அழகு ஆனந்தம் விளையாடும் குடும்ப வண்டி

எத்தனை கோடி பொருட்செல்வம் கொட்டியும்
அழுது தொழுதாலும் கிடைக்காத பெருஞ்செல்வம்
என்றென்றும் இனிமை சேர்க்கும்
அமுதக்கலசம் மழலை துள்ளும் வாழ்க்கைவண்டி
எக்காலத்தும் உறவுக் கிளைபரப்பி
அலைந்து ஆர்ப்பரிக்கும் மனதை நேர்வழிப்படுத்தி
அகிலம் காத்திடும் மழலை நிறைந்த குடும்ப வண்டி

வீட்டுக்கொரு பிள்ளை போதுமென்று
நீட்டி முழக்கலாமோ ஆணவத்தில்
வீழும் உறவுகளை இழுத்துப் பிடித்து
நீங்கா இல்லற பந்தத்தை
நீட்சி உறவென மலரச்செய்யும் – மழலை தவழும்
வீடு செல்வம் நிறைந்த வாழ்க்கைவண்டி
நீட்டும் கைகளில் அன்பு
வீற்றிருக்கும் இல்லற நலமதில் பூத்திருக்கும் மழலை
நீயென மடியில் தாங்கி வளர்க்க சிரமமென
வீணே இல்லம் தேடிவரும் பெருஞ்செல்வத்தை அழித்து
நீங்கா பழிதேடும் வீணர்களின்
வீண்வாதத்திற்குள் அடங்காத மழலை வரம்பெற்ற குடும்ப வண்டி

செல்வம் சேர்ந்தே
மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே
வருடந்தவறாமல் இல்லறத்தின் நல்லறமாக
செல்வம் சேர்ந்தே
மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே
செழிக்கும் மகிழ்ச்சி குடும்ப வண்டி!

… நாகினி

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க