உன்னை நேசிப்பது எவ்விதம் ?

மூலம்: எலிஸபெத் பிரௌனிங் (1806-1861)

தமிழாக்கம் :   சிஜெயபாரதன்கனடா

 

1. Free Verse

எவ்விதம் நேசிப்பது உன்னை ?
எத்தனை வழிகள் உள்ளன வென்று
எண்ண வேண்டும் நான் !
என் காதல் ஆழ மானது !
அது விரிவது !  அது உயர்வது  !                 browning
உணர்ச்சி மறைந்துள்ள போது,
உயிரினத்தின் முடிவாய்,
ஒப்பிலா நளினத்தில்
உன்னை எட்டித் தொடும்
என் ஆத்மா!

பகற் பொழுதில், மங்கிடும்
இரவு வெளிச் சத்தில்
அவசியம் நேசிப்பேன் உன்னை
அனுதின முடிவு வரை  !
மனத் தடுப்பின்றி
உனைக் காதலிக் கிறேன்,
மானிட உரிமைத் தேடலாய் !
தூய மனதுடன் நேசிப்பேன்,
என் புகழின் திருப்பமாய் !
முந்தைய துக்கங்க ளோடு
குழந்தையின்
பிடிவாத நம்பிக்கை யோடு
பித்தானேன் உன் மீது !

இழந்த புனிதரிடம்
நழுவிப் போன எந்தன் காதல்
நாடுகிறது உன்னை !
கண்ணீர், பெருமூச்சு, முறுவல்
காட்டி விடும் எனது
காதலை !
வாழ்வு பூராவும் நேசிப்பேன் !
முடிவிலே
கடவுளின் விதி அதுவாயின்,
உறுதியாய் இருக்கும்
காதல் மட்டும்,
உன்மேல்
சாதலுக்குப் பிறகும் !

+++++++

2. Sonnet Style

எப்படி நேசிப்ப துன்னை ? எண்ண வேண்டும் வழிகளை
என் காதல் ஆழ்ந்தது, அகண்டது, உயர்ந்தது, உன்மேல்
எட்டித் தொடும் என் ஆத்மா பிரிவை உணரும் போது
உயிரின வாழ்வின் முடிவாய், உன்னத நளின மதில்
அனுதினம் இயலும் வரை நானுனை நேசிப்பேன்
பரிதி வெளிச்சம், இரவு விளக்கில் அமைதிக் கவசியம்
தடையிலா நேசம் மனித உரிமை முயற்சி போல்
தூய தென் நேசம் பிறரது புகழின் திருப்பமாய்
நேயம் உணர்ச்சி வசப்படும், பயன் படுத்தப் படும்
பழைய துயரொடு, என் குழந்தை நினைப்பொடு
இழந்த காதலை மீட்டு நேசிப்பேன் பாசமுடன்
நழுவிய புனிதருடன் நேசிப்ப துன்னை, மூச்சுடன்
கண்ணீர், முறுவல் ஆயுள் வரைக் கடவுள் விதியெனின்
உன்னைத்தான் நேசிப்பேன் மேலாய்ச் சாதலுக்குப் பிறகும்

++++++++++++

Poem -43

Sonnets from the Portuguese

By: Elizabeth Browning

How do I love thee? Let me count the ways
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace
I love thee to the level of everyday’s
Most quiet need, by sun and candle-light
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,–I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!–and, if God choose,
I shall but love thee better after death

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.