ஆர். எஸ். கலா

1. செழுமையான ஆட்சியில்
    எளிமையாய் வாழ்ந்தவர்
    பார் புகழும் அண்ணா!

2. குயவனுக்கு மகிழ்ச்சி
    தை மாத வருகை
    பானை விற்பனை

3. தமிழர்தின விழாவில்
    வரவேற்பு வாசகம்
    வெல்கம்!

4. வேற்றுமையைப்  பாராது
   ஒருதாய் மக்களாய்
   மதுக்கடையில்!

***

லிமரைக்கூ

1. மேகத்தின்  அழுகையோ மோகம்
    பூமியிலே  நிறைந்து  விட்டது வெள்ளம்
   என்னுள்ளே  ஒரு சோகம்

2. ஓயாமல்  ஆடியது  அலை
    உதவி இன்றிப்   படகில் மீனவன்
    கடலோடு ஆடியது வலை

3. வெட்டிய மரம்  சாய்ந்தது
    தங்கிய  பறவைும்  பயந்தே பறக்க
    முட்டையும்  விழுந்து உடைந்தது

4. மழையில் நிரம்பியது ஆறு
    சந்தோசமாக ஓடி  நீந்தியது  மீன்
    நீரில்  மறைந்தது சேறு

5. தள்ளாடும் குடிகாரன்  கால்கள்
    வறுமையின்  பிடியில்  அவன் குடும்பம்
    பசியில் மனைவி மக்கள்

6. வீதிக்கு வீதி கடை
    வரிசை  கட்டி  வாலிபர் கூட்டம்
    நாளை  மதுத் தடை!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *