வெண்பனி மனிதன் (கொரிய மொழிபெயர்ப்பு கவிதை)

பவள சங்கரி

snow
சதாசர்வமும் பஞ்சுப்பொதியாய்
பனித்திவலைகள் பெறுவதினிது.
செல்லக்குட்டி நாய்போல்,
மீண்டும் நானொரு சிசுவாய் ஆவதினிது.
கூதாளிக்கால நெட்டை மரங்களினூடே
நோக்கமேதுமின்றி கடப்பதுவே
அற்புதமாம்.
அஃதேபோல் வெண்மை பாதச்சுவடுகளாய்
தனித்திருப்பதும் அற்புதமே.

எம்மை வாழ்த்தும்பொருட்டு
கூதாளியின் விளிம்பில் நிற்கும்
விருப்பமான ஒருவருடனே – எல்லோரும் விரும்பும் அந்த ஒருவருடனே-
இருப்பதும் இனிமையே.
ஒருவரையொருவர் மெலிந்த முதுகுகளை தட்டிக்கொடுத்தவாறு
உளமார்ந்து நகைப்பதும்
உன்னதமே.
இப்பஞ்சுப்பொதி பனித்திவலைகள்போல்
உள்ளார்ந்து நகைத்தலும்
உன்னதம்.

அற்புதம் –
வேதனையின் உச்சத்தில் நொந்ததோர்முறை
சோகத்தின் உச்சத்தில் நொந்ததோர்முறை
ஏழ்மையின் உச்சத்தில் நொந்ததோர்முறை
அதுவும்கூட அற்புதமே.

இவையனைத்தையும் வெண்மையாக்கும்
முடிவில்லாமல் முகிழும் பஞ்சுப்பொதி பனித்திவலைகள்
அற்புதமே.
அதீத
அறிவீனம்தான்,

ஆயினுமோர் வெண்பனி மனிதனாவதில்தான் எத்துனை ஆனந்தம்!

 

Cottony Snowflakes by Choi Don-sun

It would be wonderful
to have cottony snowflakes all the time.
Puppy-like,
I would like to be a child again.
It would be wonderful
to leave without any purpose,
passing through the long winter trees.
It would be wonderful
to become white footsteps,
alone, like that.

It would be wonderful
to have a loved one—the one everybody loves–
standing at the far end of the winter,
to greet me.
It would be wonderful
to laugh hearty laughs,
patting one another’s lean backs.
It would be wonderful
to laugh hearty laughs
like these cottony snowflakes.

Wonderful–
it would be wonderful.
I once felt so painful,
I once felt so sorrowful,
I once felt so poor.

It would be wonderful
to have the cottony snowflakes, pouring down endlessly,
erasing all of this into white.
So
foolish,

but how wonderful it would be to become a white snowman.

함박눈—최돈선

아무 때나
함박눈이 왔음 좋겠다.
그래서 강아지처럼
철부지가 되었음 좋겠다.
아무 뜻 없이
긴 겨울나무 사이로 떠났으면 좋겠다.
그렇게 홀로
하얀 발자국이었으면 좋겠다.

사랑하는 사람
모두 사랑하는 사람
저 먼 겨울 끝에 서서
나를 반겨주었으면 좋겠다.
서로 서로 야윈 등 두드리며
함빡 웃어봤음 좋겠다.
펑펑 함박눈처럼 웃어봤음 좋겠다.

그래
그랬으면 좋겠다.
너무 아파
너무 슬퍼
너무 가난해

이 모든 것
함박눈 펑펑 내려
하얗게 하얗게 지워졌음 좋겠다.
천치같이
그런,

하얀 눈사람이었으면 좋겠다.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.