வித்தக இளங்கவி. விவேக்பாரதி

images

தத்தன தனதன தத்தன தனதன
தத்தன தனதன – தனதான

தத்தன தனவென நித்தமு நடமிடு
…மத்தனி னுடலினில் – சரிபாதி
முத்தென விடமம ருத்தமி பதகம
…லத்தினை யடையுக – உலகோரே ! (1)

மத்தள வயிறனு மத்தனை அழகுக
…ளெட்டிட வுடலுடைக் – கசடாலே
மொத்தமு மெழிலென வித்தக மமைவுறப்
…புத்தருள் பொழிந்தவ – ளுமையாளே ! (2)

மக்களி னிடறற மிக்கம கிழவவ
…ரெக்கண மலறினு – முடனேகித்
தக்கதொர் துணையெனப் பக்கமு மமைபவ
…ளக்கறை அறியுக – உலகோரே ! (3)

அக்கொடு மகிசிய ரக்கனு மழிவுறக்
…கக்கிருள் விலகிட  – வருவோளைச்
சிக்கெனப் பிடித்தவள் வக்கனை பதமல
…ருக்கொரு சரணமு – மொழிவோமே ! (4)

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *