பா.ராஜசேகர்

 

முன்பொருகாலம்
முன்பொருகாலமென
மூச்சைப்பிடித்து
முகவுரையிட்டுக்கொண்டே
வருகிறேன்
என்றாவது ஒருநாள்
முன்பொருகாலம்
மீண்டும்
உயிர்பெறும் கனவுகளோடு!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *