திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170415 - Gopala Vimshati 04 -lores

”பூனைக்கண் மூடுது பூலோகக் கங்குலாம்(இருளாம்)
ஆனை பசிக்(கு)அவலா ஆகாரம் : -காணும்
புவிநா டகங்களை பாராது பார்க்கும்
கவிதே சிகர்வாக்கைக் காண்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க