கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

புருஷ அவ(ள்)லட்ஷணம்

கந்தலடி நீயெனக்கு -கசக்கிக்
கட்டிடும் கஞ்சன் நானுக்கு
சந்தையடி நீயெனக்கு -டமார
செவிட்டுப் பொணமடி நானுக்கு
மொந்தையடி நானுக்கு -மறுநாள்
மண்டையிடி HANGOVER நீயெனக்கு
அந்த அடி அங்குலம் ஈறாராகும் -அடியேயுன்
அடியால் அடியேன்பல் சுக்குநூறாகும்….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க