கந்தலடி நீயெனக்கு -கசக்கிக்
கட்டிடும் கஞ்சன் நானுக்கு
சந்தையடி நீயெனக்கு -டமார
செவிட்டுப் பொணமடி நானுக்கு
மொந்தையடி நானுக்கு -மறுநாள்
மண்டையிடி HANGOVER நீயெனக்கு
அந்த அடி அங்குலம் ஈறாராகும் -அடியேயுன்
அடியால் அடியேன்பல் சுக்குநூறாகும்….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.