எம். ஜெயராமசர்மா … மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா 

 

 

விண்ணுக்கும் காதல் மண்ணுக்கும் காதல்
மண்ணிலுள்ள மனிதருக்கு மனமெல்லாம் காதல்
ஆண்டவனின் அருங்கொடையாய் அமைந்திருக்கும் காதல்தனை
அனைவருமே வாழ்த்திநின்று ஆனந்தம் அடைந்திடுவோம் !

மானிட இனத்துக்கு மருந்தாக இருப்பதுதான்
வரமாக வந்திருக்கும் காதலெனும் உணர்வாகும்
காதலுடன் வாழுகின்றார் காலமெலாம் வாழுகின்றார்
காதலினை போற்றிநின்று களிப்புற்று நின்றிடுவோம் !

காதலிலே பலவகைகள் காணுகிறோம் வாழ்க்கையிலே
காதலிலே மோதல்வரும் களிப்புமங்கே சேர்ந்துவரும்
மோதலுடன் காதல்வந்தால் முடிவல்ல எனநினைப்பீர்
காதலது தளைப்பதற்கு கால்கோளே அதுவன்றோ !

காதலில்லா வாழ்வினைநாம் கசப்பென்றே எடுக்கவேண்டும்
காதலென்னும் பயிர்வளர்ந்தால் கனிவுமங்கே துளிர்த்துவிடும்
காதலித்துப் பாருங்கள் கண்டிடுவீர் பேரின்பம்
ஆதலினால் காதல்தனை அனைவருமே வாழ்த்திடுவோம் !

காதல்பற்றிக் காவியங்கள் கருத்துடனே வந்திருக்கு
காதலிக்கும் காதலர்கள் காதலுடன் வலம்வருவார்
காதலுடன் நாம்படித்தால் காதலுடன் வாழ்ந்திடலாம்
காதலுடன் யாவரையும் கைகுலுக்கி நின்றிடுவோம் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *