முனைவர் வே.சுமதி

சொற்களில் குவிந்திருக்கின்றன
ஓராயிரம் பொறாமையின் வன்மம்….
சொற்களில் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
எண்ணற்ற பாதைகள்….
சொற்களில் ஊடுருவியிருக்கின்றன
ஆயிரக்கணக்கான எதிர்பார்ப்புகள்….
சொற்களில் வரையப்படுகின்றன
கோடிக்கானக்கான மனிதர்கள்…
சொற்கள் பிரதிபலிக்கின்றன
எண்ணற்ற இருப்புகளை…
சொற்கள் பெருமிதம் கொள்கிறது
தனக்கான தனிமைகளில்…
சொற்கள் வாழ்கிறன
அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையில்….
யாருமற்ற நேரங்களில்,
தனக்கான இருப்பைத் தேடியே,
நிசப்தமாகிறது
சொற்கள்….

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க