திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181103 Krishna philharmonic – indian ink – microtip- A4 100 dpi

மாட்டுக்குக் கால்களைக் காட்டாது கண்ணன்தன்
பாட்டுக்குத் தட்டல் தபேலாவை: -கோட்டுக்குள்
போட்டதற்கு இந்தியன்இன்க் பூசிய கேசவ்கை
போட்டிருக்கும் காப்பு பிரஷ்(BRUSH)’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க