181014/15 Satyabhama -Parijatha and Narakasura vadam -wcol 14×20” Arches 300gsm -for Kalki Deepavali malar lr

“உதிநுதல் சூடி, நதிகங்கை ஆடி(நீராடி)
சதிபதியாய் ஷீரடி சாயி, -அதிபதி,
பாபா வழிசென்று, பாமா உதவியில்
தீபா வளிகாண் தினம்”….கிரேசி மோகன்….!

மோதக மூக்கனவர், சாதக வாக்கனவர்
தீதற போக்கிடும் தேஹனவர்-மாதவர்,
பாபா வழிசெல்வாய், பாமா உதவியில்
தீபா வளிகாண் தினம்”….!

விண்டுரைக்க வொண்ணா விளையாட்டுப் பிள்ளையை
பண்டரிக்குள் வாழும் பகவானாய் -கண்டறிந்து
பாபா வழிசெல்வாய், பாமா உதவியில்
தீபா வளிகாண் தினம்”….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *