181110- when maya evaporates DWA -A4-Canson 200 wcol -72dpi lr

கரதூ ஷணர்கள் பரலோகம் செல்ல
நரவேஷம் இட்டாய்கண் ணர்க்குமுன் -வரவர்ஷம்(வர மழை)
அண்டர்கோன்(இந்திரன்) கண்களாய், ஆவினம் காத்திட
சுண்டுவிரல் கொண்டாய்கல்(கல் -கோவர்த்தன கிரி) கீ(KEY)….கிரேசி மோகன்….!

KEY -SOLUTION….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *