திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

060303 -Pharoah Krishna 02 -with Vijayaraghavan (mythu friend) A4 papyrus. watercolour.
(The illustrations below the blue line were by default -this was a letter pad. lr

”எங்கிருந்(து) ஆரம்பம் எங்கெதில் சங்கமம்
இங்கணம் இவ்வுயிரை நன்குணர்ந்தோர் -இங்கிலர்
ஆதலால் ஆண்ட்டனி வேதனை வேண்டாம்வல்
சூதினைக்கொல் ,கண்ணசீ ஸர்’’….கிரேசி மோகன்….கேசவ் ஓகேயா….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க