இலக்கியம்கவிதைகள்மரபுக் கவிதைகள்

உய்

அண்ணாகண்ணன்

எய்யப் பிறந்தாய் எழுவாய்! செயற்கரிய
செய்யப் பிறந்தாய் செலுத்துவாய் – மெய்யமுது
உய்யப் பிறந்தாய் உயிர்ப்பாய்! அதியுலகு
நெய்யப் பிறந்தாய் நிகழ்த்து!

==============================

Pic courtesy: https://www.maxpixel.net

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க