மகாபாரதம் திருக்குறள்: அறம் தழுவா நிலைக்களம்

சு.விமல்ராஜ், உதவிப்பேராசிரியர், ஏ.வி.சி.கல்லூரி, மன்னன்பந்தல் மயிலாடுதுறை முன்னுரை: அறம் என்பது மனிதன் மனிதனை நசுக்காமல் என்பதோடு மட்டுமல்லாத

Read More

தமிழ் இலக்கியங்களில் தாவர அறிவியல்

-சு.விமல்ராஜ் சங்க இலக்கியங்கள் பழையனவற்றைப் பாதுகாக்கின்ற ஆவணங்களாக விளங்குகின்றன. பழந்தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்து அதன் முழுமைத்தன்மையைச் சிதைத்துவ

Read More

ரஷிய இலக்கிய உருவவியல் கட்டமைப்பு தழுவலும் எதிர்த்தழுவலும் (19ஆம் நூற்றாண்டு)

ரஷிய இலக்கிய உருவவியல் கட்டமைப்பு தழுவலும் எதிர்த்தழுவலும் (19ஆம் நூற்றாண்டு) சு. விமல்ராஜ். இலக்கியம் என்பது மனித இனத்தின் உணர்வுகளை பரிமாறிக்கொ

Read More

சங்கத்தமிழர் கடவுட்கொள்கையின் வேரிற்கிடக்கும் பதுக்கையும் நடுகல்லும்

--சு.விமல்ராஜ். வழிபாட்டு மரபு என்பது மானிட வரலாற்றின் தொல்பழங்காலம் முதற்கொண்டு இயல்பாய் தோன்றி வளர்ந்தது. உலக மானிடவியல் வரலாற்றின் முதற்படியிலிர

Read More