-சு.ரவி

 

 

வணக்கம், வாழியநலம்

சிதம்அரம் கீழ்க்கோபுர வாயிலருகில் உள்ள கஜசம்ஹாரமூர்த்தி

என்னும் கரி உரி போர்த்த பிரான் திரு உருவம். அருகில் ஐயனின்

உக்கிரம்ம்கண்டு அஞ்சி, குழந்தை முருகனை இறுகப் பற்றி விலகிச் செல்லும் உமையவள்..

பார்க்க, ரசிக்க…

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

3 thoughts on “கரி உரி போர்த்தபிரான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *