மீ. லதா

unnamed
உன் கருவறையில்
சிறைப்பட்ட என்னை
பத்துமாதம் சுமக்க
முடியாமல் பாதியிலே
விடுதலை செய்தாய்

கைமுளைத்து
கால்முளைத்து
பாதி உருவம்
வந்த என்னை
வேண்டாமென
தள்ளிவிட்டாய்

உன்னை
பார்க்கவில்லை
என் உறவை
பார்க்கவில்லை
இவ்வுலகை
பார்க்கவில்லை
கருவறையின்
இருட்டறையில்
என் காலம் முடிந்தது

பனிக்குடத்தில்
முழ்கியிருந்தேன்
மூச்சிமூட்டவில்ல
தத்தளித்து சுத்திவந்தேன்
தாய் வயிற்றில் உள்ளே

உன் உறவினிலே
உருவான என்னை
விலகி போன உறவாலே
வெறுக்கிறாயே என்னை

அரைக்குறையாய்
அழித்துவிட்டாய்
அரைநொடியில்
அழித்துவிட்டாய்
கருக்கலைப்பு
செய்துவிட்டாய்
கனவையும்
கலைத்துவிட்டாய்

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க