– தமிழ்நேசன் த.நாகராஜ்

திரு – மழலையாகப் பிறந்து
திரு – செல்வியாக வளர்ந்து
திரு – மதியாக வீடு புகுந்த
குல – மகள் என் தாய் கண்ட
மரு – மகள்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.