கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

சிரிப்பதிகாரம் (3)

 

 

 

சிரிங்ககிரேசி மோகன்

———————————–

சிரிப்பொரு சஞ்சீவி, சீக்காளி தன்னை,
உருக்கும்நோய் தீர உதவும், -இருக்கலாம்,
பத்தியம், மாத்திரை, பக்க விளைவின்றி
சத்திய மேவ சிரிப்பு….

”இப்பநான் பீச்சில் இறைக்க நடப்பது,
உப்பெடுத்து இவ்வுடலை ஒப்பேற்ற, -அப்பெருமான்,
காந்தி மகான்தன், கனிவான பொக்கையில்,
சேந்திய உப்பே சிரிப்பு”…….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க