-றியாஸ் முஹமட்

கூறு கெட்ட உலகம்
குனியக் குனியக் குட்டும்
துணிந்து நீ எழுந்து நின்றா
உன்னையே அது சுற்றும்

பாடுபட்ட உள்ளம்
விழுந்து கிடப்பதோ பள்ளம்
சும்மாப் பார்த்துக் கொண்டே
நின்றிருந்தா….
அடித்தொதுக்கும் வெள்ளம்

கேடு கெட்ட மனிதம்
பகுத்தறிவு இல்லா மிருகம்
பசி என்று வந்துவிட்டால்
வேலியே பயிரை மேயும்!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க