வல்லமையின் போகித் திருநாள் வாழ்த்துகள்!

0

பவள சங்கரி

போகி

 

தமிழர் தம் திருநாளாம்
தரணி போற்றும் பெருநாளாம்
தீயன தீயில் தீயும்நாளாம்
வாழ்வன வரமாகும் போகித்திருநாளாம்
நல்லன நலமே விளைநாளாம்
நலிவிலா பலமே வாழ்நாளாம்
குணமிலா குறுநகை பாழ்நாளாம்
சருகான சாகசமும் வீழ்நாளாம்
வரும்நாளெலாம் பாகும் பருப்பும்
பெருகும் பொங்கல் திருநாளாம்!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *