க. பாலசுப்பிரமணியன்

ஆறாம் பத்து

12938256_10206189995525673_3878937499269568556_n

சுவைத்து சுவைத்து சுவையை மறக்கும்

சொல்லிடும் சொல்லின் சொந்தத்தைத் தவிர்க்கும்

வல்லினம் மெல்லினம் நல்லினமறியா நாவினில்

சொல்லின் செல்வனே ! வல்லமை தந்திடு !

 

வித்தகன் சத்தியன் விருப்பங்கள் வென்றவன்

நித்தியம் இராமனை நினைவினில் வைத்தவன்

புத்தியில் பூரணன் சக்தியில் வல்லவன்

பக்தியில் இமயம் பாதங்கள் சரணம் !

 

விதியின் வலியினைக் குறைக்கும் மருந்து

மதியினைக் காக்கும் அமுதுடை விருந்து

கதியென வந்தோர்  களிப்புறும் கரும்பு

இனியிலை கவலை நின்னருள் சிறப்பு !

 

யோசனை தூரங்கள் எளிதில் கடந்தும்

ஆசனம் தேடா  அரும்பெரும் தெய்வம்

யாசகம் கேட்டு உன்னிடம் வந்தேன்

சாகசம் செய்யாது சடுதியில் அருள்வாய் !

 

பூசைகள் யாகங்கள் புனலும் வேண்டா

புண்ணிய மூர்த்தி புலன்களைக்  காப்பாய்

ஆசைகள் அனைத்தையும் அறுத்திட வேண்டி

அடிகள் பணிந்தேன் அன்புடன் அருள்வாய் !

 

வணங்கிட உன்னை வார்த்தைகள்  இல்லை

வாழ்த்திடப்  போற்றிட மொழிகள்  இல்லை

காற்றினில் உலகைக் கடந்திடும் தேவா

கனிவுடன் முன்னே கைகள் குவித்தேன் !

 

வரங்கள் ஆயிரம் வேண்டாம் எனக்கு

வரவாய் வேண்டும் உந்தன் அருளே !

வாடிய நேரத்தில் விரைந்தே வருவாய்

வாடா மலராய் நெஞ்சினில் மலர்வாய் !

 

கூப்பிய கைகள் குவிந்தே நிற்கும்

குலத்தின் நலத்தை விழைந்தே நிற்கும்

கோணிய உறவுகள் நேர்நிலை பெற்று

குவலயம் சிறப்புற குரலினை எழுப்பும் !

 

நாடினேன் உன்னையே நாசியின் மூச்சாய்

நிறைந்திடு உறைந்திடு உறுதியில் உணர்வினில்

நரம்பினில் தசையினில் நலமுடை நெஞ்சினில்

குருதியில் குடலினில் குறைவின்றி  நினைவினில் !

 

கண்களில் நிற்ப்பாய் கலங்கரை விளக்காய்

காரிருள் நீக்கியே கதிரவன் ஒளியாய்

காலங்கள் வைத்தேன் காலடி முன்னே

காத்திட வருவாய் ! கருணா மூர்த்தி !

Leave a Reply

Your email address will not be published.