161129 -Yogacharya -wcolor-lores

”ஆச்சரியன் ஆவுக்கு, ஆச்சார்யன் அர்ஜுனர்க்கு,
பூச்சொறிந்து வானவர் போற்றியுடல் -கூச்செரிந்து
பார்க்கின்ற யோகீஸர் பாற்கடல்சே டன்வளர்
ஆர்க்கின்ற ஆழியவர் அன்பு’’….கிரேசி மோகன்….!

ஆர்க்கின்ற ஆழி -சத்தமிடும் கடல்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *