வேதா இலங்காதிலகம்

 

வலிமையாய் விரியட்டும்

மெலியார் வலியவராகட்டும்

மெலிகோல் (கொடுங்கோல்) அழியட்டும்.

பொலியட்டும் சிறப்புகள்

பலிப்புகள் (வெற்றி) குவியட்டும்

நலிவுகள் ஒழியட்டும்

 

வலிவுடை சான்றிதழ்கள்

பொலிவுடை தமிழ்

மலிவற்ற உயர்ச்சியாய்

சலிக்காது சேர்ந்தது.

சிலிர்க்கும் நிறைவிது.

சொலிக்கட்டும் புத்தாண்டிலும்.

 

அலட்சியங்கள் தாண்டி

அவமானங்கள் நீராக்கி

தவமெனும் வாழ்வு

அவமின்றிச் சித்திக்கட்டும்.

புவனம் சிறக்க

புத்தாண்டு மலரட்டும்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *