திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav
”கண்ணிநுண் தாம்பினால் கால்கட்டு போட்டானாள்
அண்ணியாய் ஆண்டாளும் அன்னைபோல், -கண்ணனும்
ஆச்சிக்(கு) அபயமும், சேச்சிக்கு மாலையும்,
நாச்சூக்கு கேசவ் நயம்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க