திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170309 - Makhan chor-wmark -lores

”தக்கார் தகவிலார் தாரதம் மியம்பாரா
மக்கான்சோர் தோழன் முதுகேறி, -அக்கார
வெண்ணையை மந்தியின் வாய்க்கெட்ட வைத்திடும்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க