திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170701 - Bamboo notes -lores

“வானிடை சூரியன் வேகின்ற வேளையில்
ஆநிரை காத்து மேய்த்துக் களைத்தவன்
தூணிடை சிங்கன் எந்தன் துரும்பு
மேனியில் ஒளிந்து தூங்க வருகவே”….கிரேசி மோகன்….!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க