கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

WORLD THEATRE DAY….

 

 

’’நாட கமேவுலகம் நாமார்ட்டிஸ்ட், ஆடியன்ஸ்,
போடுகின்ற வேடங்கள் பொய்சாட்சி, -வீடு
வரையுறவு வீதி வரைமக்கள் ஆகத்
தரையுறவு மேக்கப்பில் தான்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க