பலம் தரும் பகுத்தறிவு

நாகினி 

 

பணக்கட் டிலெழு துகோல் சொருகி
.. பணத்தை இழுத்து சுருட்டும் செயலால்
குணத்தி னுயர்மா னமுஞ்சிந் தனையும்
… குறுகி பகுத்த றிவுமெல் லழியும்

அழியும் பகுத்த றிவினால் மனிதர்
.. அடையா ளமிழந் துநிற்க கயமை
வழியும் தொடரு தலினால் உறவின்
.. வலிமை யுமிங்கு நசுங்கு கிறது

நசுங்கி கனவா கிடவாழ்வு வழிகளில்
.. நடத்தி டலாகுங் கொடுந்து யரென
அசுத்த நினைவுகள் தொடரா மழகு
.. அரணாய்ப் பகுத்த றிவிலு யரலாம்

உயர வழிவிட் டகலும் வெறுப்பு
.. உமிழும் கயமை பிணக்கு விடுத்து
நயமாய் அடங்கும் பகுத்த றிவினில்
.. நடந்தி டயென்றும் பலப்ப டுமுள்ளம்!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க