தாமரையி லைத்தண்ணீர் தாமோதர் ,தூங்குகிறார்,
 நாமறை நாயகர் நாபியின்றிவாமறை
 கீதையே கண்ணனின் காதில் மெலிதாக
 ஓதுநீ பார்த்தனுக்காய் ஓம்’’                                   

                                          ….கிரேசி மோகன்…!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *