”கீழ் திருப்பதி சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’….!

0

 

’’சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’….
—————————————————

‘’காட்சி அளிக்கின்றார் கீழத் திருப்பதியில்
மாட்சிமை மாம(ன்)அல மேலுமண, -சாட்சியாய்:
நாம கணபதியை நாம வணங்கினால்,
ஷேமம் ஜரகண்டி ஸ்பீட்’’….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *