அண்ணாகண்ணன்
 
காலத்தை மீறி
நிற்கிறது தமிழ்
கடிகாரத்திலும்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க