பாஸ்கர் சேஷாத்ரி

எனக்கு பிடித்த பாட்டு அவளுக்கும் பிடிக்கும்
கமர்கட் என்றால் உயிர்
சட்டையில் நான் கடித்துடைத்த சரி பாதி அவளுக்கு எப்போதும் உண்டு
ரப்பர் பதிவில் கிடைத்த படத்தை அவள் அழிக்கவேயில்லை
அவளுக்குச் சறுக்கு மரம் பயம் –
நான் பயம் வரவழைத்துக்கொண்டேன்
கருப்புப் பலகையில் வரையும் வீட்டில் ஓர் உருவம் அவள் என்று எனக்கு அப்போது தெரியாது
நான் அவள் சீருடை போட்டுக்கொண்டேன்.
அவள் அவளாகவே இருநதாள்
நான் நானாக இல்லை
ஒரு நாள் எல்லாம் உடைந்தது
கழிவறையில் ரகசியமாய் நான் விசும்பினது போல பிறகு அழவில்லை .
எதையும் இனம்காண முடியவில்லை .
இப்போதும் .


பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *