ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 6

மீ. விசுவநாதன்

சன்யாசம் தந்தார் குருதேவர்

பூவி னாலே செய்த
பொன்னாம் கரத்தி னாலே
காவி உடையும், தண்ட
கமண்ட லமுமே தந்து
ஆவி சேர்த்த ணைத்து
அன்புச் சீட ரோடு
சேவிக் கவேண்டி அங்கே
சேர்ந்தார் அதிஷ் டானம் !  (51)

மகாவாக்கிய உபதேசம்

மகத்தாம் மந்தி ரமான
“மகாவாக் யத்தை”ச் சீடன்
அகத்தில் பதியும் வண்ணம்
அபிந வவித்யா தீர்த்த
ஜகத்கு ருவேதான் ஓத
ஜகமே பக்தி யாலே
முகத்தில் இன்பம் பொங்க
ஓமென் றோதிற் றம்மா !  (52)

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்தரானார்”

சார தைமுன் வைத்து
சாளக் கிராம பூஜை
ஆரா தனைகள் செய்ய
அப்ப டியேசீ டனும்தன்
நேரா னகுரு பூஜை
செய்ய, குருசீ டர்கு
பார தீதீர்த் த“ராகப்
பட்டம் தந்த ழைத்தார்!  (53)

தேவதா தர்சனம்

சார தாவின் முன்பு
சற்றே தியானம் செய்து
தோர ணகண நாதன்
தோத்தி ரமும்செய் திட்டார்
நேரே சங்க ரர்சந்
நிதிமுன் வேண்டிக் கொண்டு
நீரோ டும்துங் கையை
நெருங்கி அக்கரை சேர்ந்தார் ! (54)

சிஷ்ய சுவாமிகளின் பெருமை

மாலை தரிச னத்தில்
வந்த பக்தர் பார்த்து
பாலை நிகர்த்த சீடர்
பண்பை மெச்சி மெச்சி,
“மேலாம் குருவின் ஆசி
மேலும் கிடைக்க நீங்கள்
காலம் தோறும் பக்தி
கவனம் செய்க” என்றார்!  (55)

குருவைப் போற்றுக

“சீடர் தேர்வில் நன்கு
தேர்ச்சி பெற்று விட்டேன்
நாடு போற்றும் வண்ணம்
ஞானி ஒருவர் தன்னைத்
தேடித் தந்து வாணி
சிந்தை குளிர வைத்தாள் !
கூடி வந்து உங்கள்
குருவைப் பணிக” என்றார் ! (56)

ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தின் ஆசார்யர்கள்

பாரம் பர்யம் மிக்க
பாரே போற்றும் பீடம் !
ஆரம் பமுத லாக
அமைந்த யோகி யர்கள்
ஈரம் மிகுந்த நெஞ்சும்
ஈசன் உருவு மாக
நேரம் காலம் எல்லாம்
பிரும்மத் தியானம் செய்வோர்! (57)

பார தீதீர்த் தர்“அப்
பண்பு வம்சம் வந்தோர் !
நார தமுனி போல
ஞானச் செல்வ ராவார் !
பேரும் புகழும் வேண்டார்
பேசாப் பொழுதை வேண்டி
ஊரும் உலகும் வாழ
உள்ளே தவமி ருப்பார் !  (58)

பெருமை மிகு ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்தர்

தெளிந்த நீரைப் போல
நிறைந்து கற்ற தெல்லாம்
எளிய உவமை மூலம்
எடுத்துச் சொல்லும் நேர்த்தி
உளியால் சிற்பம் செய்யும்
உயர்ந்த சிற்பிக் கீடாய்க்
களிப்பார் கற்றோர்; சொல்லில்
கரைவார் எளியோர் அங்கே! (59)

வித்யை விநயம் ரெண்டும்
விரும்பி இவரைத் தேடி
பக்தி செய்யும் ; வீணாம்
பகட்டு விலகி ஓடும்;
முக்தி நெறியைச் சொன்ன
மூல குருவின் ஆசி
சக்தி அளிப்ப தாலே
சரித்தி ரத்தில் நின்றார் !  (60)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *