தேமாவில் ஆன திருமாலை

-முனைவர் அ.மோகனா பச்சைமா மலைபோல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதா வமரரேறே யாயர்தங் கொழுந்தே யென்னு மிச்சுவை தவிர யான்போய் யிந்திர லோக மாளுளு அச்

Read More

ஆடிப்பாவைப் போல: சூழும் பிரதிபிம்பங்கள்

முனைவர் அ.மோகனா உதவிப் பேராசிரியர் தமிழ்த் துறை தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை பிரதி என்றால் பல்வேறு செய்திகள் போகும் தந்திக் கம்பி எனலாம். வாழ்த்த

Read More

சங்கப் பெண்கவிதைகள்: பெண் – மொழியும் வெளியும்

முனைவர் அ.மோகனா உதவிப் பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை தியாகராசர் கல்லூரி, மதுரை  தமிழ்மொழி செம்மொழியாக உலக அரங்கில் ஏற்கப்படுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தவை

Read More

திராவிட சிசு!

-முனைவர் அ.மோகனா ‘வைகாசி’ அருளாளர்கள் பல அவதரித்த மாதம். சைவ அடியார்களுக்கும் வைணவ ஆழ்வார்களுக்கும் உகந்த மாதம். பல விசேஷங்கள் நிறைந்த மாதமும் கூட. இ

Read More