கண்ணனின் தாசனடா!

-வெ.விஜய் "கட்டழ கானதோர் கற்பனை ராஜ்ஜியம்"  என்கிற கண்ணதாசன் பாடலின் சந்தத்தில் எழுதியது... தத்துவப் பாடலும் காதல் கவிதையும் தந்தவன் தாசனடா - த

Read More

மழை வரும் நேரமடா

-கவிஞர் வெ.விஜய் பட்டம் பறந்திடும் வானத்திலே - எனைப் பார்த்துச் சிரிக்குது வட்டநிலா கட்டி யிழுத்திடத் தோனுதடா - இந்தக் காலம் மழைவரும் காலமடா

Read More

அரசியல் அம்மானை – 1

-வெ.விஜய் மூன்று அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறார்கள் ------------------------------------------------------------------- நாட்டினை ஆள்கின்ற நாம்தானே எப

Read More